Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8211 — Marubeni/Toho Gas/Galp Energia/GGND) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)