PROPCELEX Регламент (ЕИО) 4155/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на някои регламенти относно прилагането на общата организация на пазара на яйца като следствие от въвеждането на Комбинираната номенклатура