Решение на Комисията от 30/05/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8026 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARENTARIA COLOMBIA / RCI BANQUE / JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)