Дело T-404/12: Решение на Общия съд от 19 януари 2016 г. — Toshiba/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на проекти за комутационни апарати с газова изолация — Решение, прието вследствие на частичната отмяна от Общия съд на първоначалното решение — Глоби — Право на защита — Задължение за мотивиране — Равно третиране — Начален размер — Степен, в която предприятието е допринесло за нарушението)