Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7844 — ACEK/Sumitomo/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)