Регламент (ЕИО) № 207/93 на Комисията от 29 януари 1993 година за определяне съдържанието на приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на селскостопански продукти и неговото означаване върху селскостопанските продукти и храни, и за установяване на подробни правила за прилагане на разпоредбите на член 5, параграф 4 от него