Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9270 — VINCI Airports / Gatwick Airport) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)