Поправка на Регламент (ЕС) 2015/2448 на Съвета от 14 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти (ОВ L 345, 30.12.2015 г.)