C/2016/3779 Регламент (ЕС) 2016/1017 на Комисията от 23 юни 2016 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на неорганични амониеви соли (Текст от значение за ЕИП)