/* */

Становище № 1/2016 (в съответствие с член 325 от ДФЕС) относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)