Решение на Комисията от 25 юли 2001 година за определяне на датата, на която по силата на член 22, параграф 2 от Решение 2001/376/ЕО може да започне експедирането на животински продукти от рода на едрия рогат добитък от Португалия в рамките на основаната на датата схема за износ (нотифицирано под номер С(2001) 2363)Текст от значение за ЕИП.$