Регламент (ЕС) 2016/1158 на Комисията от 15 юли 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 452/2014 по отношение на заличаването на образци за издадените разрешения на оператори от трети страни и за свързаните спецификации (Текст от значение за ЕИП)$