Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на21 септември 1994 г.