Заключение на генералния адвокат Darmon представено на28 март 1990 г.