PROPCELEX Регламент (ЕО) № 2169/2004 на Комисията от 17 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1535/2003 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета по отношение на схемата за предоставяне на помощи в сектора на продуктите, получени от преработката на плодове и зеленчуци