Дело T-193/15: Решение на Общия съд от 4 май 2016 г. — Bodegas Williams & Humbert/EUIPO — Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „THE BOTANICALS“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)