TITJUR Заключение на генералния адвокат Warner представено на20 март 1980 г. # Lily Schuerer срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 107/79. Schuerer/Комисия