Dart Industries/OHMI (UltraPlus) Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 9 октомври 2002 г. # Dart Industries Inc. срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Дума UltraPlus - Абсолютни основания за отказ - Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94. # Дело T-360/00. TITJUR