Известие на Комисията относно определянето на съответния пазар по смисъла на общностното право на конкуренция (97/С 372/03)Текст от значение за ЕИП.$