Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1519 zo 14. septembra 2015 , ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických