C/2016/4385 Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1175 на Комисията от 15 юли 2016 година относно реда и условията в разрешението за биоцид, съдържащ спинозад, отнесено за разглеждане от Обединеното кралство в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 4385) (Текст от значение за ЕИП)