Поправка на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци ( ОВ L 190, 12.6.2006 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 15, том 16)