Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7849 — Mol Hungarian Oil and Gas/Eni Hungaria/Eni Slovenija) (Текст от значение за ЕИП)