PROPCELEX Решение на Комисията от 5 юли 1984 година за изменение на Решение 83/471/ЕИО относно Контролния комитет на Общността за прилагане на скàлата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда