Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2020/1999, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/481, un Padomes Regulā (ES) 2020/1998, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/478, par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem 2021/C 99/02