Поправка на Специален доклад № 18/2019 Емисии на парникови газове в ЕС — докладването на емисиите е добро, но е необходима по-качествена информация за бъдещото им намаляване (Официален вестник на Европейския съюз С 400 от 26 ноември 2019 г.)2019/C 403/09