Заключение на генералния адвокат H. Saugmandsgaard Øe, представено на 5 октомври 2016 г.