Υπόθεση T-746/15 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Ιανουαρίου 2016 — Biofa κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Φυτοπροστατευτικό προϊόν — Έγκριση της βασικής ουσίας όξινο ανθρακικό νάτριο — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος)