Директива на Съвета oт 18 октомври 1982 година за установяване на основните правила, необходими за изпитване на миграцията на съставките на пластмасови материали и изделия, предназначени за контакт с храни (82/711/ЕИО)