Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7816 – EGP/F2i/JV) (Text s významom pre EHP)