Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7816 — EGP/F2i/JV) (Текст от значение за ЕИП)