Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива на Европейския парламент и на Съвета 94/25/ЕО, за сближаване на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите членки относно плавателни съдове за отдих (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация) (Текст от значение за ЕИП)