95/580/ΕΚ: Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1995, για τη μετατροπή σε επιχορηγήσεις των ειδικών δανείων που προβλέπονται από τη δεύτερη και τρίτη σύμβαση της Λομέ