Решение на Комисията от 4 май 2001 година за установяване на екологичните критерии за присъждането на знака за екомаркировка на Общността на продукти от хартия тип „Тишу“ (нотифицирано под номер C(2001) 1175)$