Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/586 z 12. apríla 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/330/ES, ktorým sa rušia zákazy na pohyb niektorých výrobkov živočíšneho pôvodu na ostrove Cyprus podľa nariadenia Rady (ES) č. 866/2004 a ustanovujú podmienky pohybu týchto výrobkov, pokiaľ ide o syr „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (CHOP) [oznámené pod číslom C(2021) 2386] (Text s významom pre EHP)