Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/586 van de Commissie van 12 april 2021 tot wijziging van Beschikking 2007/330/EG van de Commissie tot opheffing van het verbod op het verkeer van bepaalde dierlijke producten op het eiland Cyprus krachtens Verordening (EG) nr. 866/2004 van de Raad en tot vaststelling van de voorwaarden voor het verkeer van die producten met betrekking tot “Χαλλούμι” (Halloumi)/“Hellim” (BOB) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 2386) (Voor de EER relevante tekst)