Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/586 2021 m. balandžio 12 d. kuriuo dėl „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (SKVN) iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2007/330/EB, panaikinantis tam tikrų gyvūninės kilmės produktų vežimui taikomus draudimus Kipro saloje pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 866/2004 ir nustatantis šių produktų vežimo sąlygas (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 2386) (Tekstas svarbus EEE)