Решение за изпълнение (ЕС) 2021/586 на Комисията от 12 април 2021 година за изменение на Решение 2007/330/ЕО на Комисията относно отмяна на забраните за движение на определени продукти от животински произход на остров Кипър по силата на Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета и определяне на условия за движение на въпросните продукти по отношение на „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (ЗНП) (нотифицирано под номер C(2021) 2386) (текст от значение за ЕИП)