Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Върховен орган TITJUR Заключение на генералния адвокат Lagrange представено на4 юни 1962 г. # Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. срещу Върховен орган на Европейската общност за въглища и стомана. # Дело 14/61.