Giannini/Комисия TITJUR Заключение на генералния адвокат Rozès представено на15 юли 1982 г. # Antonio Giannini срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 265/81.