Sprawa T-289/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. — Keolis CIF i in./Komisja (Pomoc państwa — System pomocy wprowadzony przez Francję w latach 1994 — 2008 — Dotacje inwestycyjne przyznane przez region Île-de-France — Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym — Pojęcia „pomocy istniejącej” i „nowej pomocy” — Artykuł 107 TFUE — Artykuł 108 TFUE — Artykuł 1 lit. b) ppkt (i) i (v) rozporządzenia (UE) 2015/1589 — Termin przedawnienia — Artykuł 17 rozporządzenia 2015/1589)