Решение (Евратом) 2016/829 на Съвета от 12 май 2016 година за одобряване на сключването, от Европейската комисия от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз