Решение (EС, Евратом) 2016/1125 на Съвета от 8 юли 2016 година за назначаване на член, предложен от Португалската република, в Европейския икономически и социален комитет