Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 година за създаване на Европейска агенция за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството