Заключение на генералния адвокат Léger представено на4 март 2004 г.