Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1824 av den 2 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2468 om fastställande av administrativa och vetenskapliga krav avseende traditionella livsmedel från tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (Text av betydelse för EES)