Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1824 z 2. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2468, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významom pre EHP)