Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1824 (2020. gada 2. decembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2468, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem nosaka administratīvās un zinātniskās prasības attiecībā uz tradicionālajiem pārtikas produktiem no trešām valstīm (Dokuments attiecas uz EEZ)