Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1824 2020 m. gruodžio 2 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2468, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomi trečiųjų šalių tradiciniams maisto produktams taikomi administraciniai ir moksliniai reikalavimai (Tekstas svarbus EEE)