Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1824 на Комисията от 2 декември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468 за определяне на административните и научните изисквания по отношение на традиционни храни от трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (текст от значение за ЕИП)